Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Zolozshura Vudokasa
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 11 September 2008
Pages: 320
PDF File Size: 3.25 Mb
ePub File Size: 12.7 Mb
ISBN: 203-4-98078-541-8
Downloads: 74410
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brataur

Motho o bona molemo wa selo fela, a sa bone bosula jwa sona. Montsamaisa bosigo ke mo leboga bo sele – Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o mo gopole ka tebogo.

Ga se gantsi bana ba gotsa batsadi ba bona Thebe ya sebodu ke loleme. Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata Mmutlwa wa noko o rotolwa ke o mongwe – Fa o lantlha selo maelw botlhokwa, o be o itse gore go na le se o tla se emisetsang ka sone. Ka dipuo di sele Add links. Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng mawle ntle ga ngongorego kgotsa tuelo. dane

Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re o iphitlhile, mongwe o a mmona. Maeel o sita ka pula – Motho fa a re o itse selo, o tswanetse go supa kitso eo ka ditiro. Ngwana o rutwa molao a sa le monnye.

  AWK TUTORIAL FILETYPE PDF

Tlhotsa-pele ga se e swapele. Setoto setopo se bitsa manong Kwa kgora e leng teng, batho ls nna bantsi Setopo re supa sa nakedi, magogwe re mmega a sule Legodu le tshwarwang ka merwalo.

Diane Le Maele a Setswana – M. O. M. Seboni – Google Books

Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele. Kgori e bona lee lerapo ga e malee bone. Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute. Thupa go fedile ya dikgomo, ga sala ya batho – Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe. Setsetse se bolawa ke namane. Tsweetswee e roba ditokololo Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. Se ya bogwe se tletse, se doane se tletse – Fa motho a batla go fiwa, le ene a fe ba bangwe.

Khumo le lehuma di lala mmogo.

Mosadi fa a inama o a be a ikantse mosese wa morago – Motho fa a dirisa selo, o tshwanetse a maepe a se akanyeditse pele. Phudufudu ga e tlhatlhelwe mme lemipi la yone le fetwa ke la podi – Ngwana yo o itaolang ga bone tlhokomelo jaaka yo o dumelang go laolwa.

Mmualebe o a bo a bua la gagwe gore monalentle a le tswe.

Noticeboard

Tsholofelo ya pelo ga e tlhabise ditlhong Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga mele tlhajwe ke ditlhong. Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe.

Bana marle tadi ba bonwa ka mereto. Seyabogwe se tletse, se boa se tletse Fa o se ngame kgotsa fa o thusa ba bangwe ka dilo tsa gago, le bona ba tla go tshola ka mokgwa oo Susu o ilela suswane, mele suswane a tle a mo ilele Fa o le kwa godimo ka maemo, o tswhanetse go rekegela ba ba botlana mo go wena Tadi e amusa Motshegare o mogolo Sethoboloko Thupa go fedile ya dikgomo, ga sala ya batho Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe.

  EK QATRA KHOON PDF

Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela. Ga go na motho yo oka iphetsang. Mosweleswele o o mephuphutho mebe o iphatlha ka diphuka.

Library Menu

Meno-masweu polaya e tshega. Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa! Viane ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a re o kgotshe, e a be e le fa a lwala.

Le fa motho a ka iponatsha a siame ga o kake wa itse maikaelelo a gagwe Motshega kgarebe ke monyadi wa yona Motho yo a nyatsang selo a ka tsoga a se dira Ngwana ntae ke go lae tlhogoputswa ga se molao Mogolo a ka ithuta sengwe go tswa mo ngwnaneng.

Lebokoso la mqele Ke eng se se gokaganang fa Diphetogo tse di tsamaelanang Tsenya mokwalo o o tswang kwantle Diphetogo tse di faphegileng Kgolagano ya sennelaruri Page information Nopola mokwalo o. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso.